ΕΝΕΕΓΥΛ

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει έργα μαθητών που φοιτούν σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια  (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.)

Α΄ ΓΥΜΝ. ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.

Β΄ ΓΥΜΝ. ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.

Γ΄ ΓΥΜΝ. ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.

Δ΄ ΓΥΜΝ. ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.

Α΄ ΛΥΚ. ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.

Β΄ ΛΥΚ. ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. ΕΦΑΡ. ΤΕΧΝ.

Γ΄ ΛΥΚ. ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. ΕΦΑΡ. ΤΕΧΝ.

Δ΄ ΛΥΚ. ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. ΕΦΑΡ. ΤΕΧΝ.